Nový začátek pro 50plus!

CZ.1.04/2.1.01/91.00062

V březnu tohoto roku byl naší společností zahájen projekt „Nový začátek pro 50plus“, jehož realizace bude trvat 20 měsíců. Projekt je určen pro cílovou skupinu – uchazeči/zájemci o zaměstnání s bydlištěm v Moravskoslezském kraji starší 50 let a jeho cílem je zvýšit uplatnitelnost této cílové skupiny na trhu práce.

Projekt zájemcům ZDARMA nabízí:

–       Pracovní poradenství: jedná se o skupinové a individuální poradenství, které má informačně-motivační funkci. Celkem 15 potřebným zájemcům projekt poskytne pracovní diagnostiku, díky níž se dozví své dispozice a potřeby ve vztahu k uplatnitelnosti na trhu práce.

–       Rekvalifikační kurzy: celkem 40 osob z CS projde rekvalifikačním kurzem, jehož zaměření bude stanoveno na základě dispozic a zájmu účastníků a poptávky TP.

–       Pracovní uplatnění: v rámci projektu proběhnou workshopy CS s potenciálními zaměstnavateli a 29 účastníků získá díky projektu pracovní místo.

Smyslem projektu je posílení motivace, informovanosti, zvýšení kvalifikace a zprostředkování pracovních míst úspěšným absolventům vzdělávacích aktivit.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

V případě zájmu o účast v projektu nebo bližší informace, kontaktujte projektový tým e-mailem: info@priscocz.cz, nebo telefonicky: +420 736 783 633

16. září 2013

Rádi bychom Vás informovali o dalším průběhu našeho projektu “Nový začátek pro 50plus!“, zaměřeného na zvýšení zaměstnanosti, předcházení nezaměstnanosti a zajištění efektivního začlenění osob starších 50 let na trh práce.

Celkem 24 účastníků prvního běhu projektu úspěšně absolvovalo celou řadu informačně-motivačních aktivit, jako jsou pracovní poradenství a pracovní diagnostika, či kurz efektivní přípravy na vstup na trh práce, díky kterým se seznámili nejen se současnými trendy na trhu práce, ale také s průběhem přijímacích pohovorů, správným postupem tvorby profesního životopisu či psaním motivačního dopisu. Cílem těchto aktivit bylo znovuzískaní sebevědomí a posílení motivace cílové skupiny k hledání budoucího zaměstnání.

V návaznosti na výše zmíněné aktivity proběhne na podzim nejdůležitější část projektu, a to rekvalifikační kurzy Strážný a Asistent/Asistentka, o které cílová skupina projevila největší zájem.

Rekvalifikační kurz Strážný, zaměřený na přípravu budoucích pracovníků ochrany a ostrahy majetku a osob, bude probíhat v měsíci září v termínu od 18. 9. do 25. 9. 2013 a zúčastní se jej celkem 13 osob. Tato rekvalifikace bude završena vykonáním zkoušky odborné způsobilosti a předáním certifikátu úspěšným absolventům kurzu.

Druhou vybranou rekvalifikací je kurz Asistent/Asistentka, jež proběhne na přelomu října a listopadu v termínech od 8. 10. do 6. 11. 2013.

V současné době připravujeme nábor cílové skupiny do druhého běhu projektu.

Absolventům kurzů přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů a těšíme se na další průběh našeho projektu!

1. listopadu 2013

Dovolte nám informovat Vás o dalším průběhu projektu „Nový začátek pro 50plus!“ a jeho úspěšných absolventech.  V podzimních měsících září, říjen a listopad se uskutečnily dva vybrané rekvalifikační kurzy, Strážný a Asistent/ka, Sekretář/ka, o něž projevila cílová skupina v prvním běhu obrovský zájem. Celkem do těchto kurzů nastoupilo 25 účastníků.

První zmíněná kvalifikace na pozici Strážného proběhla v termínu od 18. do 25. září, a zúčastnilo se jí celkem 13 osob. Tento kurz byl završen složením zkoušky odborné způsobilosti, kterou úspěšně vykonalo a obdrželo certifikát o získání kvalifikace všech 13 účastníků.

Rekvalifikační kurz Asistent/ka, Sekretář/ka se uskutečnil v termínu od 8. října do 5. listopadu a nastoupilo do něj celkem 12 osob. I tento projekt byl zakončen odbornou zkouškou, kterou úspěšně vykonalo a získalo certifikát 10 osob.

Všem úspěšným absolventům přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů, a věříme, že je účast v projektu „Nový začátek pro 50plus!“ obohatila o mnoho nových zkušeností, jež využijí ke svému návratu na trh práce.

V současné době probíhá nábor do druhého běhu projektu. Dne 30. září proběhl první náborový seminář v Ostravě, a v následujícím měsíci proběhnou další dva ve městech Karviná a Frýdek-Místek a možná ještě jeden v Ostravě.

18. prosince 2013

Od měsíce září průběžně probíhají aktivity v rámci 2. běhu našeho projektu Nový začátek pro 50plus! Náborové semináře se uskutečnily nejen v Ostravě, ale také ve městech Karviná a Frýdek-Místek, kde zaznamenaly nečekaný zájem.

K dnešnímu dni část cílové skupiny absolvovala část motivačních aktivit v rámci pracovního poradenství a bilanční diagnostiky. Další termíny jsou pak naplánované na začátek ledna 2014. V prvních lednových dnech se tak těchto aktivit zúčastní i zbylá část účastníků.

Od druhé poloviny ledna je pak naplánováná nejdůležitější a všemi netrpělivě očekávaná část projektu, a to jednotlivé rekvalifikace.

Průběžné šetření mezi cílovou skupinou poukazuje, stejně jako tomu bylo v prvním běhu, že největší popularitou se těší kurzy na pozice Strážný a Asistent/ka, Sekretář/ka.

Těšíme se na všechny účastníky v Novém roce 2014!!!

3. března 2014

Rádi bychom Vás informovali o dalším průběhu projektu Nový začátek pro 50plus!

Koncem měsíce února skončily rekvalifikační kurzy 2. běhu projektu, a to Strážný a Asistent/ka, Sekretář/ka, jež probíhaly prakticky nepřetržitě od poloviny ledna. Největší zájem byl o rekvalifikační kurz Strážný, který jsme díky velkému zájmu realizovali v Ostravě i Karviné.

Přejeme všem úspěšným absolventům mnoho úspěchů nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Zároveň doufáme, že kurzy byly pro účastníky nejen zdrojem nových informací a dovedností, ale také impulzem pro hledání svého uplatnění na trhu práce.

1.července 2014

Realizace projektu Nový začátek pro 50plus! dále úspěšně pokračuje. K 1. květnu 2014 jsme zaměstnali poslední dva účastníky projektu, kteří se stali úspěšnými absolventy rekvalifikačních kurzů, čímž jsme dodrželi počet zaměstnaných osob umístěných na volná nebo nově vytvořená pracovní místa, ke kterému jsme se zavázali. Celkově jsme tedy zprostředkovali zaměstnání 29 osobám (z toho 7 osob bylo umístěno na nově vytvořená pracovní místa).

Někteří zaměstnavatelé prodloužili účastníkům projektu pracovní smlouvu po době 6 měsíců, po kterou dostávali na zaměstnance mzdový příspěvek. Toto je signálem, že projekt plní svůj cíl, kterým je zvýšení uplatnitelnosti ohrožené skupiny fyzických osob starších 50 let na trhu práce a zlepšení jejich zaměstnatelnosti a začlenění se na trh práce.

Věříme, že rekvalifikovaných účastníků projektu, kteří zůstanou u zaměstnavatele co nejdéle nebo si díky nově získané rekvalifikaci naleznou novou práci, bude co nejvíce!

3. listopadu 2014

Koncem měsíce října naše společnost ukončila 20 měsíční projekt Nový začátek pro 50plus! financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Doba realizace projektu: 1. 3. 2013 – 31. 10. 2014

Výše schváleného rozpočtu: 5.938.202,40 Kč

Projekt Nový začátek pro 50plus! byl zpracován v globálním grantu Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu a v oblasti podpory Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Jeho cílem tedy bylo zvýšit zaměstnatelnost a uplatnitelnost, předcházet nezaměstnanosti a zajistit začlenění na trh práce zvolenou cílovou skupinu fyzických osob starších 50 let, s bydlištěm na území Moravskoslezského kraje.

Zvolená cílová skupina je na trhu práce ohrožená. Počet podpořených osob našeho projektu je 76 místo 40 plánovaných v projektové žádosti, což bylo způsobeno velkým zájmem o rekvalifikační kurzy a rovněž jsme chtěli v rámci možností rozpočtu projektu vyhovět maximálnímu počtu osob účastnit se projektových aktivit. Během realizace projektu jsme vytvořili 7 nových pracovních míst, oproti 3 plánovaným v projektové žádosti. Projekt úspěšně podpořil 69 osob, namísto plánovaných 29 v projektové žádosti. Všechny monitorovací indikátory tedy byly naplněny, resp. překročeny, čímž jsme efektivně využili přidělené finanční prostředky na realizaci projektu. Na pracovní místa jsme umístili celkem 29 osob, takže výstup KA č. 5 byl rovněž dodržen.

Účastníci absolvovali pracovní poradenství a pracovní diagnostiku, byli rekvalifikováni v kurzu Asistent/ka, Sekretář/ka a Strážný, účastnili se workshopu se zaměstnavateli, měli k dispozici PC koutek pro hledání pracovních míst na internetu a 29 z nich z nich byla nalezena nová pracovní místa. Zaměstnavatelům, kteří zaměstnali rekvalifikované účastníky projektu, byly propláceny mzdové příspěvky po dobu 6 měsíců.

Někteří zaměstnaní uchazeči v rámci projektu pokračují u daného zaměstnavatele, jiným byla prodloužena dosavadní pracovní smlouva na další období, některým pracovníkům 6 měsíční pracovní poměr uplynul a prodloužen nebyl.

Cílové skupině bylo poskytováno stravné na rekvalifikačních kurzech, dále bylo propláceno cestovné na aktivity, které probíhaly po jejich vstupu do projektu.

Realizovaný projekt hodnotíme velice kladně a s tím, že všechny naplánované cíle a indikátory byly naplněny a během realizace jsme se nesetkali s žádnými závažnými problémy.

logo copy2

+420 733 444 101